เมธาวิริยะกุล ว. มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 15–24, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244136. Acesso em: 10 ธ.ค. 2022.