ทิพย์ศรี ณ.; สมเสมอ ภ.; จิตจำนงค์ ก. ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–14, 2017. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JAR_CRRU/article/view/244135. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.