(1)
กาซ้อน ก.; ดวงตา ส.; บุณยราศรัย พ. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลตอบแทนจากยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของผู้ประกอบการร้านค้าในตำบลบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่. JAR_CRRU 2017, 2, 75-88.