(1)
ชัยโชค น. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกไผ่กวนอิมของเกษตรกร ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. JAR_CRRU 2017, 2, 51-61.