(1)
เมธาวิริยะกุล ว. มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs. JAR_CRRU 2017, 2, 15-24.