(1)
ทิพย์ศรี ณ.; สมเสมอ ภ.; จิตจำนงค์ ก. ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย. JAR_CRRU 2017, 2, 1-14.