[1]
เมธาวิริยะกุล ว. 2017. มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคสำหรับ SMEs. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2, 1 (มิ.ย. 2017), 15–24.