[1]
ทิพย์ศรี ณ., สมเสมอ ภ. และ จิตจำนงค์ ก. 2017. ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย. วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2, 1 (มิ.ย. 2017), 1–14.