ศรีวิพัฒน์ ศ., และ จันทร์ศรี น. “มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 54-62, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/252621.