วรรณวนิช ธ., และ โกศัลวัฒน์ บ. “การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 33-42, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/248737.