ถนอมชาติ ว., และ เชียรวัฒนสุข ก. . “รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 43-53, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/246100.