ขุนศรี จ. . “การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 1-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/245638.