[1]
ศรีวิพัฒน์ ศ. และ จันทร์ศรี น., “มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด ”, ISSC, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 54–62, พ.ค. 2022.