[1]
ถนอมชาติ ว. และ เชียรวัฒนสุข ก. ., “รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า”, ISSC, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 43–53, พ.ค. 2022.