[1]
ขุนศรี จ. ., “การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”., ISSC, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 1–9, พ.ค. 2022.