ศรีวิพัฒน์ ศุภธัช, และ จันทร์ศรี นัฎฐวิกา. 2022. “มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 5 (2):54-62. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/252621.