วรรณวนิช ธนกฤต, และ โกศัลวัฒน์ บรรจง. 2022. “การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 5 (2):33-42. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/248737.