ถนอมชาติ วรรณวิชนี, และ เชียรวัฒนสุข กฤษดา. 2022. “รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 5 (2):43-53. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/246100.