ขุนศรี จิราพร. 2022. “การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 5 (2):1-9. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/245638.