ศรีวิพัฒน์ ศ.; จันทร์ศรี น. มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด . วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 54–62, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/252621. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.