ถนอมชาติ ว.; เชียรวัฒนสุข ก. . รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 43–53, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/246100. Acesso em: 4 ต.ค. 2022.