ขุนศรี จ. . การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาไฟป่าและหมอกควัน. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 1–9, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/245638. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.