(1)
ศรีวิพัฒน์ ศ.; จันทร์ศรี น. มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด. ISSC 2022, 5, 54-62.