(1)
ถนอมชาติ ว.; เชียรวัฒนสุข ก. . รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า. ISSC 2022, 5, 43-53.