[1]
ศรีวิพัฒน์ ศ. และ จันทร์ศรี น. 2022. มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อ การซื้อขายยางพาราในตลาดกลางยางพาราจังหวัด . วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 5, 2 (พ.ค. 2022), 54–62.