[1]
ถนอมชาติ ว. และ เชียรวัฒนสุข ก. 2022. รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 5, 2 (พ.ค. 2022), 43–53.