[1]
ขุนศรี จ. 2022. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาไฟป่าและหมอกควัน. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 5, 2 (พ.ค. 2022), 1–9.