ตู้ดำ ป. “บทบรรณาธิการ”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 5-6, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257253.