อุปการดี ย., อุปการดี ย., และ จันทร์เกษ อ. . “ภาพลักษณ์ ‘ธรรมราชา’ ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 223-54, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257249.