อ่อนเกตุพล ก. ., และ คุ่มเคี่ยม อ. “กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ ‘readAwrite’”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257246.