เจ๊ะอาแดร์ อ. ., และ พูลศิลป์ ฐ. . “ผลของการใช้กลยุทธ์ภาษาเป้าหมายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในบริบทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 137-53, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255897.