จันทร์อานุภาพ ศ., พรหมเกตุ ภ., และ กลิ่นสอน ส. “วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 113-36, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255896.