ช่วยชู พ., ยิ่งยงศักดิ์ ว. ., และ หล่อดี ศ. “โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล)”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 91-112, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255895.