บุญรอด ษ. ., พุฒิโชติ อ., จีนนุ่น พ., และ เต็มรัตนะกุล ธ. “การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 37-62, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255891.