หมัดเด็น เ. ., และ ศิริพานิช ป. “พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 17, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255764.