ดอคา ธ., ทนงศักดิ์ ว., และ กล้าณรงค์ น. “ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี 13, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), ธันวาคม 2018, น. 165-80, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/171374.