[1]
อุปการดี ย., อุปการดี ย., และ จันทร์เกษ อ. ., “ภาพลักษณ์ ‘ธรรมราชา’ ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 223–254, มิ.ย. 2022.