[1]
อ่อนเกตุพล ก. . และ คุ่มเคี่ยม อ., “กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ ‘readAwrite’”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2022.