[1]
นาคแทน ก. ., “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงเพศชายในเพลงลูกทุ่ง : การวิเคราะห์แวดวงความหมายต้นทางและปลายทาง ”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 155–174, เม.ย. 2022.