[1]
เจ๊ะอาแดร์ อ. . และ พูลศิลป์ ฐ. ., “ผลของการใช้กลยุทธ์ภาษาเป้าหมายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในบริบทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 137–153, เม.ย. 2022.