[1]
จันทร์อานุภาพ ศ., พรหมเกตุ ภ., และ กลิ่นสอน ส., “วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 113–136, เม.ย. 2022.