[1]
บุญรอด ษ. ., พุฒิโชติ อ., จีนนุ่น พ., และ เต็มรัตนะกุล ธ., “การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทย ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 37–62, เม.ย. 2022.