[1]
ดอคา ธ., ทนงศักดิ์ ว., และ กล้าณรงค์ น., “ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา”, HUSO, ปี 13, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), น. 165–180, ธ.ค. 2018.