ตู้ดำ ปาริฉัตร. 2022. “บทบรรณาธิการ”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):5-6. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257253.