อุปการดี ยุทธิชัย, อุปการดี ยุทธิชัย, และ จันทร์เกษ อภิชัย. 2022. “ภาพลักษณ์ ‘ธรรมราชา’ ในฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตนปฏิมากร และฉันท์ดุษฎีสังเวยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):223-54. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257249.