ภัทรนาวิก ประภัสสร. 2022. “พระมหากรุณาธิคุณปกห่มประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน :ศึกษาจากคำราชาศัพท์ในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2522-2533”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):195-221. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257248.