อ่อนเกตุพล กานต์ธิดา, และ คุ่มเคี่ยม อลิสา. 2022. “กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ ‘readAwrite’”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/257246.