นาคแทน กมลลฎา. 2022. “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงเพศชายในเพลงลูกทุ่ง : การวิเคราะห์แวดวงความหมายต้นทางและปลายทาง”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):155-74. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255898.