เจ๊ะอาแดร์ อาบาดี, และ พูลศิลป์ ฐิตินันท์. 2022. “ผลของการใช้กลยุทธ์ภาษาเป้าหมายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในบริบทที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):137-53. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255897.