จันทร์อานุภาพ ศันสนีย์, พรหมเกตุ ภัทรกันย์, และ กลิ่นสอน สืบศักดิ์. 2022. “วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 17 (1):113-36. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255896.